yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 


İBLİS'İN BİN YILLIK PLANI: "YALANCI-YAPAY MEHDİ" KAPIDA!

"İblis'in Deccal Planı"na hizmet etmek için "kurtarıcı yapay bir lider" senaryosunun asırlardır hazırlanmakta olduğu kesin bir gerçek olarak ortada durmaktadır. Bu senaryo, "Ali, çocukları ve Ehli Beyt" üzerinden yapılmıştır. Nitekim Peygamber'imiz ve Peygamber'imizden naklen Ali, bu senaryoyu şöyle haber vermektedir:

"Bir grup insan sende olmayan şeylerle seni methederler, ehli beyt sevgisini intihal ederler, Ebu Bekr'e ve Ömer'e bühtanda bulunurlar." Yine Hz. Ali şöyle der:
"Bizim uğrumuzda iki fırka helak olacak; biri müfteri derecede bizleri seven, diğeri müfteri olan..." Bir başka rivayette de: "Beni bir kavim o derece sevecek ki, bu sevgilerinden dolayı cehenneme gideceklerdir" der.

Senarist, İblis, bu senaryoda rol verilen toplum ise İran ve Şia'dır. "İRAN DİNİNİN TARİHSEL KÖKENLERİ" VE "MEHDİYET FELSEFESİ" çalışmamızda da vurgulandığı gibi; Şia anlayışında "Mehdi inancı"; bir bomba gibi bu "Şia inancı"nın temeline yerleştirilmiş ve adeta "iman"ın temel rüknü haline getirilmiştir. Bunun anlamı şudur: Gerçek olmayan "yapay bir Mehdi" ortaya çıkarılacak ve herkes bu "yalancı-yapay lidere iman edecek" ve onun peşine takılarak "İslam coğrafyası", kasıp-kavrulacaktır! DAEŞ benzeri ve hatta daha şiddetli ve "herkesi yakıp-kavuracak" olan bu "Mehdi kıyamı"; önüne gelen herkesi vahşi bir sel gibi alıp götürecektir. Biliniz ki DAEŞ, Küresel Güç'ün eseriydi, herkesi yakacak olan bu "yapay Mehdi" ise; Küresel Güç'ü de kullanan "İblis ve Müfritleri"nin eseridir.

Deccal'in yolunu hazırlamak için çok sayıda "mehdi-mesih müsveddeleri" ortalıkta dolaşsa da; İblis'in büyük yatırım yaptığı üç tane önemli "yalancı-kurtarıcı mehdi-mesih" bulunmaktadır. Birisi çalışmamızda da vurguladığımız ve hadislerde çokça sözü edilen "DECCAL"dir. İkincisi Türk milletinin yakından tanıdığı ve Küresel Güç'ün kucağında oturan "yalancılar yalancısı"dır... Üçüncüsü ise "İran-Şia Mehdisi" olarak kurgulanmış ve "İbni Arabi Tasavvuf Felsefesi" yoluyla İslam'ın içine sokulmuş olan bu "yakıcı-yapay Mehdi"dir. Peygamber'imiz, İslam coğrafyasını kana bulayacak olan bu üçüncü "İblis'in Mehdi"sini, bakın bize hangi sıfatlarla tanımlıyor: "Harik"(yakıcı); "Edlas"(silip yok eden, kör-sinsi, tılsımlı, sihirli, atlas, taylasan giymiş); "Elyas"(kör-cesur yürekli); "Carife"(şiddetli sel gibi sürükleyen, cüruf).

İşte Peygamber(sav)in bizlere uyarıları:
Şuayb b. Amr anlatıyor: Adda b. Halid b. Amr b. Amir şöyle anlattı: Bizler, Allah'ın Resulü(sav) ile birlikte idik. Birden sıçrayıp ayağa kalktı. Sanki bir şeyden ürkmüştü. İbn Mes'ud: "Anam babam sana feda olsun. Sanki bir şeyden ürkmüşsün gibi kalktın?!" deyince:
"Üç Deccal'den-yalancıdan uzak durun" buyurdu.
İbn Mes'ud: "Anam babam sana feda olsun. Bize bir gözü kör olan 'Deccal'i ve 'Yalancıların Yalancısı'nı anlatmıştın. Ya üçüncü yalancı kimdir?" diye sordu. Bunun üzerine Allah'ın Resulü(sav) buyurdu ki:
"Bu, başı helak olmuş, sonu tükenmiş, 'Harik'(yakıcı) adı verilen bir fitneyle birlikte sonsuza dek laneti hak etmiş bir kavim-topluluk(Şia) içinde zuhur edecek bir kişidir. O, 'Edlas'(sinsi) Deccal'dir ve Allah'ın kullarını yer bitirir."
Mecma'uz-Zevaid ve Menbau'l-Fevaid, C.13, Bab: Fitneler Kitabı, Hno: 12492.

İbn Mesud, Peygamber'imizden bildiriyor:
"...O(Mehdi), ilkleri de helak olmuş bir kavmin(İran-Şia) arasından çıkacaktır. Her şeyi önüne katıp sürükleyen fitne halinde, lanet onların sürekli üzerinedir. İşte bu Allah'ın kölelerini yiyecek olan 'ed-Deccal el-Elyas'tır."
Müstedrek, C.11, Hno: 8612.

Hakim, İbni Huzeyma ve Taberani'de bu "cüruf Mehdi"yi şöyle özetler:
Adiy b. Halid, Peygamber(sav) şöyle buyurmuştur:
"Sizi üç Deccal'e karşı uyanık ve dikkatli olmaya çağırıyorum." Dedik ki: "Bize şaşı Deccal'den ve 'Yalancıların en Yalancısı'ndan haber verdin. Üçüncüsü kimdir?" Dedi ki: "Evveli ve sonu felaket olan 'Carife' denilen, fitnenin içinde dolaşan bir milletten(İran-Şia) türeyecek olan bir adam... O son derece obur bir Deccal'dir. Muhammed Alini(ehlini) istismar ederek insanları soyacak.. Oysa o(mehdi), O'nun(Peygamber'in) sünnetinden uzaktır."
Müstedrek, C.11, Hno: 8612.

İbn Ömer, Peygamber'imizden rivayet ediyor:
".. 'Deccal', Asbahan(İsfehan) Yahudilerinden çıkacak... Ondan önce bir 'Yalancı' çıkacaktır."
İbn Ömer dedi ki: "Peki, üçüncüsü nedir?" dedim. Peygamber'imiz şöyle buyurdu:
"Şüphesiz o 'Yalancıların Yalancısı'dır. O(mehdi), doğu tarafından çıkacak, Arapların süprüntüleri, mevalinin(Arap olmayanların) aşağılık olanları (onun) peşinden gidecektir. Onların başları da sonları da helak olmuştur. Onların helak oluşları saltanat ve güçleri oranın da olacaktır. Allah'ın sürekli laneti onların üzerinedir..."
Müstedrek, C.11, Hno: 8656.

Ebu Hureyre'den, birgün Sa'd, Peygamber'imizin yanına çıktı.
Resulullah
(sav) onu görünce; "Sa'd'ın yüzünden önemli bir haber okunuyor" dedi.
Sa'd gelince: "Kisra öldürüldü" diye haber verdi.
Sonra Allah'ın Resulü şöyle buyurdu: "Allah Kisra'ya lanet etsin. Kuşkusuz insanlardan ilk helak olacaklar Araplardır. Onları İranlılar takip edecektir."
Mecma'uz-Zevaid ve Menbau'l- Fevaid
, C:13, Hno: 12421.

".. Doğu tarafından ümmetimden birtakım insanlar çıkacak, Bunların okudukları Kur'an, gırtlaklarından aşağıya inmeyecek. Onlardan bir boynuz(nesil) dışarı çıktıkça kesilecek. Nihayet onlardan geri kalanlar arasından Deccal çıkacak."
Müstedrek
, C.11, Hno: 8544.

Bütün bu Hadislerin bize açıkça bildirdiği gibi İblis'in tezgahında dokunacak üç tane önemli "Deccal" mevcuttur:

Birisi "yalancıların yalancısı"dır. Bu "yalancılar yalancısı Deccal" çıkalı çok oldu. Bu Deccal bozuntusunu, Türk halkı gecikmiş de olsa acı bir deneyimle anladı ve ona karşı savaş açtı. Bugün o, "Küresel Güç" baronlarının kucağında oturmaya devam etmektedir.

İkinci Deccal, İran-Irak merkezli coğrafyadan çıkması çok yakın olan ve "Şii-Sünni kıyım makinesi"ne dönüşecek olan "yalancı-yapay Mehdi"dir. Bu "Cüruf Mehdi", aynı zamanda üçüncü ve hakiki Deccal olan "Mesih-i Deccal"in yolunu hazırlayıp, bu "Deccal"e tabi olacaktır. Elbette "yalancılar yalancısı" olan o "zat" da, önce bu "yalancı-yapay Mehdi"ye daha sonra da hakiki "Deccal"e destek verecek ve onun kölesi olacaktır. Bu yazımızın konusu, görüldüğü gibi "yalancı-yapay Mehdi"dir. Bu İblis tezgahında dokunmuş olan "Hint kumaşı Mehdi", İslam coğrafyasında akla-hayale gelmez katliamların "kör-cesur-sinsi-sihirli-sürükleyici cürufu" olacaktır...

İblis'in yüzlerce seneden beri hazırladığı ve zamanı geldiğinde ileri süreceği bu "eğitilmiş yapay Mehdi", Yaklaşan Saat'de; önce Mekke ve Medine'de; daha sonra da İran-Irak'ta ortaya çıkacaktır. "Yezid kini" ve "hayali Mehdi aşkıyla" kendinden geçmiş, gözleri dönmüş milyonlarca kitleler, bu "yapay Mehdi" öncülüğünde İslam coğrafyasını yakıp yıkacak, önüne çıkan her şeyi bir sel gibi yok edecektir. Tabii ki "İblis yönetimindeki Evanjelik paranoyalar"ın planları ve bu "emperyalist baronların lanetli Arap uşakları" öncülüğünde başlayacak olan Arap-Pers(Sünni-Şii) çatışması; "İblis'in Mehdisi"nin çıkışı için tahrik edici ortamı fazlasıyla sağlayacaktır. İslam coğrafyasını kan deryasına dönüştürecek olan bu "sahte kurtarıcı", bugün "ehlas fitnesi"yle kırılmakta olan Arapların helakını, arkasından da İranlıların yok oluşunu hazırlayacaktır. Yukarıda zikrettiğimiz Hadis metnini hatırlayınız: Allah'ın Resulü şöyle buyurdu: "Allah Kisra'ya lanet etsin. Kuşkusuz insanlardan ilk helak olacaklar Araplardır. Onları İranlılar takip edecektir." Nitekim Enes'ten, Peygamber(sav): "Pek yakında Yüce Allah, ellerinizi Acemlerle doldurabilir. Sonra onları kaçmak nedir bilmeyen aslanlara dönüştürebilir. Daha sonra ise bunlar sizi ve savaşçılarınızı öldürüp mallarınızı yerler." buyurmuştur.
Mecma'uz-Zevaid ve Menbau'l- Fevaid, C:12, Hno: 12376.

Yaklaşan Saat'in habercisi ve son Rahmet Elçisi, bize üç önemli "fitne"den söz etmiştir. Bu fitnelerin ilki "ehlas" (harbun: iç savaş ve herebun: yurtlarını terk etme-kaçma) fitnesidir ve Irak-Suriye ve İslam coğrafyasında gerçekleşmiştir. İkinci "serra"(sevinç-dini oyun-eğlenceye dönüştürme) fitnesi ki bunun örnekleri görüldü. Kendisini, Peygamber soyuna atfederek Mehdi ilan eden "yalancı-cümbüşcü ahlaksızlar"ı tanımayan yoktur sanırız... Üçüncü son büyük fitne ise "Duhayma"(karanlık-katliam) fitnesidir ve işte kapıda bekleyen "yalancı-yapay Mehdi fitnesi" tamı tamına budur. İşte "yalancı-yapay Mehdi"nin çıkışıyla başlayacak ve bir türlü bitmeyip; "hakiki Deccal"in çıkışına kadar devam edecek olan karanlık-kan dökücü "duhayma fitnesi"nin Peygamber diliyle özeti:

Abdullah bin Ömer şöyle demiştir:
"Biz Resulullah(sav)in yanında oturuyorduk. Fitnelerden bahsetti. Hatta karanlık fitnesini ve devamını şöyle anlattı: "...Sonra 'duhayma'(karanlık) bir fitne kopacak, bu ümmetten tokatlamadığı (zararının dokunmadığı) hiçbir kimse kalmayacak. Fitne bitti denildiğinde devam edip yaygınlaşacak. O fitne içerisinde kişi, mü'min olarak sabahlayacak, kâfir olarak akşamlayacak, hatta insanlar iki ayrı büyük şehire(merkeze) toplanacaklar. Bu şehirlerden birisi iman şehridir. Orada münafıklık yoktur. Birisi münafıklık şehridir, orada iman yoktur. Bu olaylar olduğu zaman, o gün veya ertesi gün 'Deccal'in gelişini bekleyin."
Ebu Davud
, C:5, Kitabu'l-Melahim, Hno:4242.

İlk söz de, son söz de Sonsuz Yüce Rabb'imizindir. Ve unutulmamalıdır ki; İblis'in planı da dahil tüm planlar, elbette "Sonsuz Yüce Allah'ın Planı"nın içindedir. Dünya'nın, herkesin ve her şeyin akıbeti de O'nun elindedir, gerisi bir aldanmadan başka bir şey değildir. İblis'in ve İblis tarafından aldatılmış "lanetli müşrikler"in varacakları son durak elbette cehennemdir. Zalimlerin yurdu cehennem ne kötüdür!

30/03/2018 Dr. Halil Bayraktar
yaklasansaat.com

Kaynaklar:
1) Kur'an'ı Kerim
2) Kütüb-ü Sitte
3) Hakim en-Nisaburi, El-Müstedrek
4) Nureddin El-Heysemi, Mecma'uz-Zevaid ve Menbau'l-Fevaid


ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat