yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 Avrupa Yahudileri ile İlgili "Hazar Hipotezi" Doğrulanıyor

Yahudilerin kökenine ilişkin sorular, 200 yılı aşkın zamandır tartışma konusu olmuştur ve halen de olmaya devam etmektedir. Konuyla ilgili iki hipotez vardır:

Bunlardan ilki olan Rhineland hipotezi; Doğu Avrupa Yahudilerinin, korunmuş bir nüfus olarak doğuya göç etmiş ve hızla yayılmış küçük bir grup olan Alman Yahudilerinden meydana geldiğini iddia eder.
Alternatif olarak, Hazar hipotezi; Doğu Avrupa Yahudilerinin, Türk kabilelerinin bir karışımı olan Hazarların soyundan geldiğini, MS erken yüzyıllarda Kafkasya'ya yerleştiğini ve 8.yy'da dinlerini değiştirip Yahudi olduklarını öne sürmektedir.

Modern Doğu Avrupa Yahudileri, dünya çapındaki 13 milyon Yahudi nüfusunun %90'unu oluşturur. Bu grubun, Orta Avrupa Yahudi grubundan oluştuğu ve aile içi evliliklerle korunarak bugüne kadar geldiği düşünülmektedir. Bugün ise birçok bilimsel çalışma, halen daha Avrupa Yahudilerinin ve Yahudi olmayan toplulukların genetik özelliklerini kıyaslama yöntemiyle, Yahudi nüfus dağılımı haritaları üzerinde çalışmaktadır. İlginç olan ise bu çalışmalardan bazılarının, Kafkas nüfusuyla, Doğu Avrupa nüfusu arasında bir bağlantı olduğunu göstermesidir. Biz ise bu çalışmamızda Avrupa Yahudilerinin genetik yapısı üzerinde çeşitli analizler ile çalışmalar yaptık.

"Rhineland Hipotezi"; Doğu Avrupa Yahudilerinin, İsrail yani semitik kökenli olduğunu öne sürer. Buna göre iki büyük göç dalgası vardır:
1. dalga; MS 638 yılında, Müslümanların Filistin'i fethinden sonra sonraki 200 yıl boyunca devam eden göçtür.
2.si ise, 15.yy'ın başlarında 50.000 kişilik Alman Yahudi grubunun doğuya göç etmesi ve 500 yıl içinde olağanüstü bir şekilde sayılarında artış görülmesidir. Bu hipotez aynı zamanda Avrupa Yahudilerinin kendi aralarında ve Orta Doğu'daki atalarıyla çok büyük oranda genetik benzerlik olduğunu söyler.

"Hazar Hipotezi"; Avrupalı Yahudilerin, Hazarların torunları olduğunu öne sürer. Hazarlar, MS 8.yy'da; Slav, Bulgar, Acem, Alan ve Türk kabilelerinden müteşekkil, Kuzey Kafkasya'da kurulmuş döneminin en güçlü imparatorluklarından biriydi. Ve aynı dönemde dinlerini değiştirip Yahudi olmuşlardı. Bu din değiştirme sürecinden sonra Yahudi-Hazar toplulukları, Bizans İmparatorluğundan ve İslam Devleti'nden Hazar devletine gelen göçlerle birlikte yeniden şekillendi. Hazarların yıkılması ve veba (1347-1348) neticesinde ise Yahudi-Hazar toplulukları doğuya kaçtılar.

Doğuya göç eden ve Polonya Krallığı ile diğer Avrupa krallıklarında yaşamaya başlayan Yahudiler; ekonomi, finans ve politika alanlarında aranılan insanlar olmaya başladılar. Bu büyük göçten önce Hazar nüfusu yarım milyon kadardı, yani 400 yıl sonraki Polonya Krallığının nüfusu kadar. Bazı Hazar Yahudileri ise göç etmedi, yaşamlarını Kırım ve Kafkasya'da sürdürmeye devam ettiler. Bu göç etmeyen hanedanlardan biri 15.yy'da Cenova Cumhuriyeti, ardından da Kırım Tatarlarının himayesi altına girmiştir. Hazar ulusuna ait bir başka işaret ise, Kuzey Doğu Kafkasya'daki "Yahudi Dağı" isimli dağdır.

Hazar hipotezi temelde, Avrupalı Yahudilerin; Kafkas, Avrupa ve Orta Doğu milletlerinden müteşekkil olduğunu savunur. Bazı çalışmalar; Avrupa Yahudilerinin, Kafkas halkı ile arasındaki, bazıları ise Orta Doğu halklarının bazıları ile ve bazı diğer çalışmalar da, Güney Avrupalılar ile olan benzerliklerini ortaya koymuştur. Son gelinen noktada yapılan çalışmalar ise Avrupa Yahudilerinin; Dürzü, İtalyan ve Orta Doğu halklarıyla olan genetik benzerliklerini ortaya koymaktadır.

METOT VE VERİ

Analizimiz yapılırken bazı metotlar uygulanmış, ve çok sayıda veri toplanmıştır.

Veri Toplanması

Bütün veriler, birbiri ile akrabalığı bulunmayan 1287 bireyden toplanmıştır. Bunların 8'i Yahudi, 74'ü ise Yahudi olmayan popülasyonlara aittir.

f3 Popülasyon Testi:
Bu test, allel genlerin farklılığını ya da benzerliğini ortaya koymak suretiyle kullanılmıştır. Örneğin, eğer bir X popülasyonu, A ve B popülasyonlarının karışımından meydana gelmiş ise bu f3 değeri bize negatif bir rakam verecektir. Yani eğer sonuç negatif çıkarsa; X grubu, tarihin bir döneminde A ve B'nin birleşme durumundan dolayı ortaya çıkmış demektir. Sayı küçüldükçe birleşme oranı artıyor demektir.

Temel Bileşen Analizi (PCA):
Büyük boyutlu veri kümesinden anlamlı verileri elde edebilen analiz yöntemine PCA denir. PCA, büyük boyutlardaki veri kümesinde benzerlik ve farklılıkları ortaya koyabilmektedir. Verilerin boyutu azaltılıp, daha basit bir şekilde hesap yapılabilmesi sağlanmış olur. Bu çalışmada bu yöntem ayrıca önem taşımaktadır.

Rhineland ve Hazar hipotezleri farklı atalar geçmişine işaret ediyor. Bundan dolayı biz, Kafkaslar ile Semitik popülasyonlar arasında geçmişte meydana gelmiş olabilecek herhangi bir karışım(birleşme) derecesini hesapladık.

f3 yöntemi ile Filistinliler ve 6 Kafkas topluluğu ile Avrupa popülasyonu arasındaki yakınlık derecesine baktık. Türkler için f3 sonucu (-0.0013), Ermeniler ve Gürcüler ile (-0.0019), Lezgiler ve Adigeliler ile (-0.0015) ve Ruslar ile (-0.0011).

Buna bakarak, bu toplumların karışımlarının çok büyük oranının, geçmişteki atalardan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Yani, Avrupa Yahudileri ile Kafkaslar arasındaki benzerlikler uzak bir ihtimal olarak görülen "ortak Yahudi atalardan" gelmiş olmaları sebebiyledir.

Bütün temel bileşen analizleri gösteriyor ki, Avrupa Yahudilerinin %70'i ve neredeyse bütün Doğu Avrupa Yahudileri; Gürcü, Ermeni ve Azeri milletlerinden oluşmuştur. Orta Avrupa Yahudilerinin %15'i ise Dürzülerden, geri kalanı da Mısırlılardan meydana gelmiş gözüküyor.

Hazar hipotezini destekleyen önemli delillerden biri de; Avrupa Yahudilerinin, Hazarları oluşturan Ermeni, Gürcü ve Azeri Yahudilerinden meydana gelmiş olmalarıdır. Çünkü, Kafkas nüfusu, Hazarlar döneminde ve daha sonrasında Kafkasya'da yaşamaya devam etmiştir. Devlet yıkılmadan önce dışarıya, doğuya göç ettiklerine dair herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Bu bulgular, Avrupa Yahudilerinin ve Kafkasların ortak ataları paylaştığı görüşünü güçlendirmektedir.

Büyük şehirler mavi ile işaretlenmiştir.
Resmi büyütmek için üzerini tıklayın.

Diğer bir metot ise; biyocoğrafik kökenlere inmek oldu.
Bu metot; temel bileşen analizlerinden elde edilen verilerinin ışığında, tahmini bir koordinat(yer) ortaya koymaktadır.

Avrupa Yahudilerinin coğrafik kökenleri, farklı referans-kaynak popülasyonlarına  çeşitlenir; ancak tüm sonuçlar modern Türkiye, Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan boyunca, Güney Hazar'da birleşmektedir.

Kafkaslar dışındaki diğer çalışma da Dürzülerle ilgiliydi. Dürzülerin atalarının %83'ünün Türk olduğu ortaya konmuştur. Dürzüler ve Mısırlılar, Doğu ve Batı Avrupa Yahudilerinin Orta Doğu kökenli olanlarıyla benzer gözükmektedir. Bu sonuç; Avrupa Yahudileri ile Güney Avrupalılar ve Dürzüler arasındaki benzerliği açıklamaktadır.

Bütün sonuçlar göz önüne alındığında şu açıkça gözükmektedir ki; Avrupalı Yahudiler, Kafkas, Batı Avrupa, Orta Doğu ve Doğu Avrupalı ataların mozaiğidir. Öyle gözükmektedir ki, Yahudiler genel olarak bütün Yahudilerle kıyaslandığında -Bulgar, Türk ve Gürcü Yahudiler haricinde- daha çok kendi topluluklarının üyeleri ile benzerlik göstermektedir. Bu da göstermektedir ki, özellikle Kafkas ve Balkan Yahudilerini göz önüne alırsak, Yahudi toplulukları yüksek oranda birbirleri içinde bile farklı olabilmektedir.

Yahudi olmayan topluluklar ile kıyaslandığı vakit, sadece Orta Avrupa Yahudileri hariç bütün Yahudi toplulukları, Orta Doğu popülasyonundan oldukça farklı, ancak Kafkas popülasyonuna inanılmaz derecede yakındır.

Bulgularımız Hazar hipotezini destekler yöndedir. Son yapılan çalışmalarla ve yazılı metinlerle de desteklendiği üzere Büyük Kafkasya ataları, Güney Avrupa, Orta Doğu ve Doğu Avrupa ataları ile birliktedir. Avrupalı Yahudilerin genomu, eski Yahudi-Hazar, Greko-Roman, Mezopotamya ve İsrail Yahudilerinin bir araya getirilmiş halidir. Ve onların popülasyon yapısı Kafkasya'da şekillenmiş, Kenan ve Ürdün'e kadar uzanan kökleri, Volga kıyısında nakış gibi işlenmiştir.

Güncelleme: 07/01/2013
Kaynak
: Eran Elhaik, The Missing Link of Jewish European Ancestry: Contrasting the Rhineland and the Khazarian Hypotheses, çev. Furkan Demirpehlivan, yaklasansaat.com, 14.12.2012


ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat