yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 

Evren/ Yıldızlar ve Yaşamları/ Gama Işını ya da Işınımı/ ...

KUR'AN, SÜNNET, KİTABI MUKADDES VE SAKLI METİNLERDE:
GAMA IŞIMASI/DUHAN

Gama Işıması Dünya'ya çarpması durumunda bir çok felaketi tetikleyen, bilim adamlarını korkutan önemli bir tehdittir. Gama ışıması Büyük Patlama'dan sonra uzayda ortaya çıkabilecek en büyük enerjiye sahiptir. Çarptığı Yarımküreyi anında kavurabilir. Geldiğini ancak geldikten sonra fark edebiliriz, yani ansızın insanlar farkında değilken gelir. Sonrasında tüm Dünya'yı etkileyen sonuçlar doğurur. Detayı aşağıdaki paylaştığımız yazılarımızda anlatılıyor ama etkilerini burada kısaca özetleyelim:
1) Kitlesel insan, hayvan ve bitki ölümleri yaşanır.
2) Kanser gibi zararlı Güneş ışınları kaynaklı hastalıklara sebep olur.
3) Kuraklık ve kıtlıkları tetikler.
4) Ozon tabakasını soyarak zararlı ışınlara karşı savunmasız hale getirir.
5) DNA'da değişikliklere yol açar.
6) Nitrojen dioksit denen kızıl-bakır renkli zehirli bir gazın atmosferi duman halinde kaplamasına sebep olur. Bu dumanda nefes almak neredeyse imkansızlaşır.
7) Güneş'in dumanla kapanmasıyla kozmik kışa sebep olur.
8) Elektronik cihazlar ve tüm elektrik alt yapısını çökertebilir.

9) Gama ışıması sonrası asit yağmurları oluşur.

Yukarıda sayılan felaketler, başta Kur'an ayetleri olmak üzere, Hadislerde ve diğer Peygamberlere ait "Saklı Metin" denilen yazıtlarda bize haber verilmiştir. Aşağıda Gama Işımasına ve Duhan konusundaki Ayet, Hadis, Kitabı Mukaddes ve Saklı Metinlerdeki delilleri sunuyoruz:  

KUR'AN'DA GAMA IŞIMASI

GAMA IŞIMASI'NIN YAKICI ETKİSİ

(Hakk'ı örtenler): "Şayet doğru sözlüler iseniz, şu vaad(azap) ne zaman?" diyorlar.
Keşke Hakk'ı örtenler, bilselerdi! O vakit (geldiğinde), yüzlerini ve sırtlarını ateşten engelleyemezler. Onlara yardım da yapılmaz.
Bilakis, onlara (o yakıcı azap) ansızın gelir ve dehşete kapılırlar! O azabı çevirmeye güç yetiremezler. Onlar bekletilmezler de!
Muhakkak senden önceki elçilerle de alay ettiler. (Elçileri) aşağılayanlara o alay ettikleri azap hak oldu.

[ENBİYA(21)/38-41]

Üzerinize bir Şuvaz(dumansız alev) ve Nuhas(alevsiz duman-duhan) gönderilir ve yardım da olunmazsınız.
Siz ikiniz(cinler ve insanlar), Rabb'inizin hangi nimetlerini yalan sayıyorsunuz?
Gök parçalandığı ve kızgın bir yağ gibi kızıl (bir gül) olduğu zaman.

[RAHMAN(55)/35-37]

OZONUN PARÇALANMASI

O(azap) günü Göğün örtüsü(ozon tabakası) parçalanır ve melekler de bir indirilişle iner.
İşte o gün mülk, Hak olarak Rahman'ındır. O gün Hakk'ı örtenler için oldukça zorlu bir gündür.
O gün zalim ellerini ısırarak der ki: Keşke ben Elçi'nin(Muhammed'in) yolundan gitseydim.

[FURKAN(25)/25-27]

DUHAN ETKİSİ

Bilakis onlar(Hakk'ı örtenler), şüphe içinde oyalanıyorlar.
O gün, Göğün, apaçık bir 'duman-gaz' getirmesini gözetle!
İşte bu(duman), insanları örten elim bir azaptır.
(İnsanlar): "Rabb'imiz, bizden bu azabı kaldır, muhakkak biz iman edenleriz"(derler).
Muhakkak onlara, apaçık bir elçi gelmişti, şimdi mi hatırlıyorlar?

[DUHAN(44)/9-13]

Şayet onlara, senin 'Rabb'inin azabından bir nefha(koku-gaz)' dokunursa, elbette o zaman derler ki: "Vay başımıza, muhakkak bizler, zalimler olduk!"
[ENBİYA(21)/46]

DNA DEĞİŞİMİ

Aranızda ölümü takdir eden Biziz.
Sizi, (şekil ve vasıf olarak) benzerinizle değiştirme(dönüştürme) ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde inşa etme konusunda kimse
Bizim önümüze geçemez.
[VAKIA(56)/60-61]

Müfessirler'in "benzerlerine dönüştürme" kısmı hakkındaki görüşleri şunlardır:
Razi'nin Tefsiri:
Buna göre, eğer, "Müfessirlerin benimsediği manaya göre, "yerinize diğer benzerlerinizi getirme..." ifadesinde bir problem yoktur. Çünkü bu, "Sizin şekillerinizi ve vasıflarınızı değiştirme..." demektir. Buna göre, "emsal (benzerler" kelimesi "misl"in çoğulu olup, manası, "Sizi değiştirmekten ve maymun-domuz şekline getirmekten âciz değiliz" şeklindedir. Böylece de, bu ifade tıpkı, "Eğer dileseydik, oldukları yerde onların şeklini değiştirirdik" anlamına gelir.

Elmalılı ise şu şekilde tefsir etmiş:
""Mesel"; sıfat ve şekil manalarıyla maddi ve manevi benzeyişi ifade eden huy, kılık ve kıyafet demek olduğundan bu durumda da mana şöyledir: "Gerek fikir ve ahlak yönünden gerek şekil ve suret yönünden bulunduğunuz ve bildiğiniz kılıklarınızı değiştirmeğe ve sizi bilemeyeceğiniz bir yaratılışta varetmeğe kadiriz. Bu mana, hem dünyevi değişmeyi hem uhrevi yaratma olan dirilmeyi ifade eder. Ayrıca hem tehdit hem müjdeyi içerir. Hasan-ı Basri de tehdid cihetini düşünerek; "Sizi maymunlara, domuzlara çevirir" tarzında bir manaya geldiğini söyler ki, bu da Nisa Suresi'nde geçen;
"Ey Ehl-i Kitab! Biz bir takım yüzleri silip dümdüz ederek arkalarına çevirmeden, yahut onları, cumartesi adamları gibi lanetlemeden önce, size gelenleri doğrulamak üzere indirdiğimiz Kitaba iman edin.."[NİSA(4)/47]
ayetinin manasına benzemektedir."

Yani bu iki ayette açıkça Sonsuz Yüce Allah, insanların yaratılışını bilmedikleri şekilde değiştirip onları "maymun ve domuza" dönüştürerek şekil ve suretlerini değiştirmekle tehdit ediyor.

Bilimin öngörülerine göre; Gama Işıması, DNA'nın değişmesine yol açar. Bu da mutasyon ve insanın şekil ve vasıflarının değişmesi demektir. Bu durum yukarıdaki 60 ve 61. ayetlerde tehdit edilen değişimin aynısıdır. İnsanların yine NİSA Suresi/47. ayetinde uyarıldıkları gibi "maymun ve domuzlar"a dönüşmesi tehdidine işaret etmektedir.

GAMA IŞIMASINDA YILDIZIN KONUMU

Hayır, yıldızların "çöktüğü mevkiye"(karadeliğe) yemin ederim.
Şayet bilirseniz, bu azim(büyük) bir yemindir.
[VAKIA(56)/75-76]

Sonsuz Yüce Allah, yıldızların vuku bulma-çökme yerlerine yahut mevkilerine yemin ediyor ve bilirseniz bu azim bir yemindir diyor.

Gama Işını, çökerken süpernova patlaması yaşayan yıldızdan çıkan ışınımdır. Ve Dünya'ya çarpmasında en önemli parametre yıldızın çöktüğü "mevki"(konum)dir. Çünkü çöken yıldızdan çıkan Gama Işınının Dünya'yı hedeflemiş olması ve arada da buna engel olacak bir uzay cisminin olmaması gerekir. İşte gerçekten yıldızların çöktüğü "mevki"ye(karadeliğe) yapılan bu yemin, anlayacak olanlar için azim bir yemindir.

HADİS'TE GAMA IŞIMASI

KIZIL BİR RÜZGAR

Resulullah(sav): "Ganimet, muayyen çevrelerin çıkarı yapıldığı; emanet, kelepir ve zekât, cereme sayıldığı; ilim, (Allah'tan) başka gaye için tahsil edildiği; kişi, karısına itaat edip, annesine asi olduğu ve dostunu kendisine yaklaştırıp, babasını uzaklaştırdığı; mescitlerde gürültüler baş gösterdiği; fasık(sapkın) adamın, kabilenin başına geçtiği ve aşağılık adamın, milletin lideri olduğu; şerrinden korkularak kişiye ikramda bulunulduğu; şarkıcı kızlar ve çalgı aletleri türediği; şaraplar içildiği ve bu ümmetin sonu evvelini lanetlediği vakit, işte o zaman; kızıl bir rüzgâr, zelzele, yere batma, kılık değiştirme, taşlanma ve ipi kesilen eskimiş bir kolyenin tanelerinin ardı sıra gitmesi gibi birbirini takip eden 'alametler' beklesinler." (Sünen-i Tirmizi, C.4, Hno: 2308, s.78)

KIYAMET ALAMETLERİNİN İLKİ/DOĞU'DAN BİR "ATEŞ"
 
Resulullah(sav): "Kıyamet Alametlerinin ilki nedir?" sorusuna cevabı: "Kıyamet alametlerinin ilki, Doğu'dan(Çin'den) bir ateşin çıkması ve insanları batıya doğru sürmesidir…" (Ahmed bin Hanbel, C.20, Hno: 28748)

DUHAN(DUMAN) ETKİSİ

Resulullah(sav): "Şüphesiz On alamet vuku bulmadıkça kıyamet kopmaz:
1) (Doğu ile Batı'yı kapsayan ve kırk(40) gün bekleyip, insanları çeşitli hastalıklara sürükleyecek) bir DUMANPeygamberimiz şöyle açıklamışlardır: "Bu öylesine büyük bir beladırki Doğu ile Batı'nın arasını doldurur, 40 gün bekler ve bu zaman içinde insanlar arasında çeşitli hastalıklara sebep olur. Ancak müminler için bu hastalık nezle ve grip şeklinde olur. Oysa kafirler için sarhoşluk, çılgınlık ve delilik gibi sonuçlar doğuracak olan bu DUMAN böylece birçok kafiri ölüme sürükler(Duhan(44))...
(Nuaym bin Hammad el-Huzai, "Hadislerle Kıyamet Alametleri(El Fiten ve'l Melahim ve'l Eşrat-ı Fi'l Ahir-i Zaman)" s.53) 

GAMA IŞINININ ISI ETKİSİ

Resulullah(sav): "Güneş, Yer'e oldukça yaklaşacak. İnsanlar da terleyecek. İnsanlardan kiminin teri topuklarına kadar ulaşacak. Kimisinin bacağının ortasına kadar varacak. Kimisinin diz kapaklarına, kimisinin kalçasına kadar ulaşacak kimisinin böğrüne kadar varacak, kimilerinin omuzlarına kadar ulaşacak, kimilerinin boynuna kadar gelecek, kimilerinin de ağzının ortasına kadar gelecek. Kimisini de teri tamamen örtecek." (Müstedrek, C.11,Hno: 8744)

Selman der ki: Kıyamet gününde Güneş insanların başına bir veya iki yay boyu mesafesinde yaklaşacak ve on yıllık bir ısıyı bir anda verecektir. O zaman insanların gölgeleneceği hiçbir yer olmayacaktır. O gün hiçbir Mü'minin ve hiçbir Mü'mine'nin edep yeri görülmeyecektir. Güneş'in ısısı Mü'min ve Mü'minelere bir zarar vermeyecektir. Kafiri ise pişirecektir ki kafirin içi: 'Gık, ğık' diyecektir."(Musannef, C.11, Hno: 20850)

KİTABI MUKADDES

MALAKİ: O GÜN GELİYOR, FIRIN GİBİ YANIYOR

BAP/4:
1: "İşte o gün geliyor fırın gibi yanıyor ve kibirliler ve kötülük işleyenlerin hepsi saman gibi olacaklar; ve gelmekte olan gün onları yakacak, orduların Rabb'i diyor, öyle ki, onlarda kök ve dal bırakmayacak."
(Kitabı Mukaddes, Malaki, Bap 4)

İŞAYA

BAB/2:
10: "Yehova'nın dehşetinden, eşsiz haşmetinden ötürü kayalıkların içine girin, toprak altına gizlenin."
11: "Başkalarına tepeden bakanlar aşağılanacak, insanoğlunun kibri kırılacak. O gün sadece Yehova yüceltilecek.
"

SAKLI METİNLER

EZRA ASYA(ÇİN) YARGILANIYOR

15/46: "Sen, Babil'in güzelliğini ve görkemini paylaşmış olan Asya(Çin), vay sana zavallı biçare!"
50) "O yakıp kavuran Isı"(Gama ışıması) bastırdığında, gücün ve görkemin bir çiçek gibi solacak."
16/4) "Ateş üzerinize akıtılıyor, kim onu söndürecek?"
7) "Güçlü bir okçu tarafından fırlatılmış bir oku kimse durdurabilir mi?"
15) "Ateş tutuşturuldu, yeryüzünün temellerini tamamen yakmadan önce söndürülmeyecektir.
16) "Güçlü bir okçu tarafından atılan ok geri dönmez, yeryüzüne gönderilmiş felaketler de artık geri çağrılmayacaktır."
(J.H. Charlesworth. The Old Testament of Pseudepigrapha-Apocalyptic Literature and Testaments, C.I (The Fourth Book of Ezra), Hendrickson Publishers, Massachusetts-USA, 2016)

ENOK 1, BÖLÜM 102

1: "O(Allah) üzerinize ateş afetini gönderdiği o günlerde nereye kaçacaksınız ve nerede güvende olacaksınız? O emrini size karşı yolladığında dehşete düşüp korkmayacak mısınız?"
2: "Tüm ışıklar büyük bir korkuyla tedirgin olacak.Tüm Dünya korkacak, titreyecek ve dehşete düşecek."
(İdris Peygamber'in 2 Kitabı, R.Laurance, R.Charles, Bölüm 102, s.334, çev.Oğuz Eser, İdil yy)

ENOK 1, BÖLÜM 108

4. "Ve Ben orada fark edilemeyen(sezinlenemeyen) buluta benzer gibi bir şey gördüm. Derinliğinden dolayı ona bakamıyordum. Ve ben ışıl ışıl yanan bir ateşin alevlerini gördüm ve parlayan dağlar gibi şeyler dönüyordu ve bir taraftan diğer tarafa sallanıyordu."
5. "Benimle birlikte olan kutsal meleklerden birine sordum: Ve ona dedim ki: "Nedir bu parlayan yer? Çünkü orada gökyüzü yok, fakat sadece yanan ateşin alevleri ve ağlama, feryat, inleme ve şiddetli acının sesleri var."
6. "Ve O bana dedi ki: Gördüğün bu yer; buraya günahkarların, kutsallara saygısızlık eden kafirlerin, suç işleyenlerin ve Rabb'in yapılması gereken şeylere dair Peygamberlerin ağzından söylediklerini saptıranların-değiştirenlerin ruhları atılacak."
12. "Ve Ben Kutsal İsmimi sevenleri, parlayan ışığıma (nuruma) getireceğim. Ve Ben her birini Şan ve Şerefin tahtına oturtacağım."
13. "Ve onlar sonsuza dek parlayacak. Çünkü Rabb'in Hükmü "DOĞRULAR "içindir". Çünkü Rab İman Sahiplerine doğruluğun yollarının meskenlerinde imanını muhafaza etmeyi bahşedecek."
14. "Doğrular ışıl ışıl parlarken, karanlıkta doğanların karanlığa atılacaklarını görecekler."
15. "Ve suçlu günahkarlar doğruları ışıl ışıl nurlanmış görecekleri için yüksek sesle ağlayacaklar. Fakat onlar günler ve zamanların kendileri için kaydedildiği yere gidecekler."
(İdris Peygamber'in 2 Kitabı, R.Laurance, R.Charles, Bölüm 102, s.352, çev.Oğuz Eser, İdil yy)

APOKALİPTİK MİDRAŞLARDA 10 ALAMET 
İkinci İşaret 
"Kutsal Olan, Yüce Olan, Güneş'in ısısını Dünya'ya getirir. Bununla birlikte zayıflama hastalığı, ateş, habis (ölümcül) hastalıklar ve veba gelir. Ve bunlar, her gün dünya uluslarından binlerce binleri öldürür (ve İsrail'in tüm lanetlileri de ölür) ta ki dünya ulusları feryat eder ve ağlar: 'Vah bize! Biz nereye gideceğiz? Nereye kaçacağız?' Ve her biri hayattayken kendi mezarını kazar ve ölmek ister. Kendilerini serinletmek için çorak yerlere, kulelere ve çalılıklara gizlenirler, yerin deliklerine ve mağaralara girerler. Eğer şöyle söylersen: Doğru olanlar GÜNEŞ'İN ISISINDAN nasıl kurtulacaklar?
Yüce Olan bu ısıyı şifa vesilesi yapacak. Malaki 4:2'de söylendiği gibi:"Fakat ismimden korkanlar için kanatlarından şifa getiren DOĞRULUK GÜNEŞİ doğacak."" 

APOKALİPTİK MİDRAŞLARDA 10 ALAMET 
İkinci İşaret: 
Yüce olan, Kutsal olan, Güneş'i kılıfından ortaya çıkaracak. Uluslar ağlamaya başlayıp, vay bizim halimize! Biz nereye gideceğiz? Biz nereye kaçacağız? deyinceye kadar her gün uluslar içinden bir milyon kişiyi kavuracak. Kendilerine serin bir esinti bulabilmek için yer üzerinde mağaralar kazacaklar. İŞAYA BAP:2/19'da söylendiği gibi: "Rab kalkıp yeryüzünün sarsmaya başlayınca, insanlar onun dehşetinden ve yüce görkeminden kaçmak için, Kayalık mağaralara, yeraltı kovuklarına saklanacaklar. Biri diğerine diyecek ki: Kayanın içine gir, kendini çamurun içinde sakla." 
MALAKİ 4.1'de Güneş'le ilgili şöyle diyor: "İşte o gün geliyor, fırın gibi yanıyor." MALAKİ 4.2'de söylendiği gibi: "Fakat ismimden korkanlar için kanatlarından şifa getiren DOĞRULUK GÜNEŞİ doğacak." 
(Kaynak: David Mitchell, Messiah ben Joseph, Bölüm: Apokaliptik Midraşlar, s.166-167)

Bu konuyla ilgili sitemizde dört yazı ve iki video bulunmaktadır. Detaylı bilgi için aşağıdaki linklere bakmanızı tavsiye ederiz:
Yazılar:
GAMA IŞINI YA DA IŞINIMI
GAMA IŞINI PATLAMALARI(GIP)
GAMA IŞINI PATLAMALARI(GIP) VE DÜNYA'YA ETKİLERİ
GAMA, BETA, ALFA, X IŞINLARI VE İYONLAŞTIRICI RADYASYONUN ZARARLARI

Videolar:
GAMA IŞINI PATLAMASI (ÖZET)
GAMA IŞINI PATLAMASI FELAKETLER ZİNCİRİ

Dr. A. Bayraktar
yaklasansaat.com

06/02/2022

 

ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat