yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 

Dünyamız/ Canlılığın Hayati Özü: Su/ Kur'an'da Su

KUR'AN'DA SU

(Allah), sizin için Arz'ı(Dünya'yı) bir döşek, Göğü bina kıldı. Ve Gök'ten yağmur indirdi, bununla sizin için rızk olarak, ürünlerden çıkardı. Bunları bildiğiniz halde, Allah'a ortaklar kılmayın.

[BAKARA(2)/22]

Muhakkak, göklerin ve Arz'ın yaratılmasında, gece ile gündüzün arka arkaya gelmesin de, insanlara yararlı şeylerle, denizde yüzen gemilerde, Allah'ın Gök'ten indirdiği suda ve onunla Yeryüzü'nü ölümünden sonra diriltmesinde, her canlıyı orada üretip-yaymasında, rüzgârları estirmesinde, bulutların Gök'le Arz arasında, müsahhar(boyun eğdirilmiş) kılınmasında, akleden bir topluluk için ayetler vardır.

[BAKARA(2)/164]

O(Allah) ki, Gök'ten su indirdi. Onunla, her şeyin bitkisini bitirdik, ondan bir yeşillik çıkardık ve ondan da kümelenmiş taneler ve hurma ağacının tomurcuğundan, sarkmış salkımlar, birbirine benzeyen-benzemeyen; üzümler, zeytinler ve nardan bahçeler çıkarıyoruz. Onlar, olgunluğa erişip ürün verdiğinde, onlara bir bakın! Muhakkak, iman edecek bir kavim için, bunda ayetler vardır.

[ENAM(6)/99] 

O (Allah) ki, kendi Rahmetinin önünde rüzgârları, müjdeciler olarak gönderdi. Arkasından (rüzgârlar), yoğunlaşmış bulutları yüklenip-taşır. Böylece onunla, ölü(kurak) bir beldeye su indirir, orayı onunla sularız ve her bir üründen çıkarırız. İşte Biz, ölüleri de bu şekilde, diriltip-çıkarırız, umulur ki düşünürsünüz.

[ARAF(7)/57] 

O'nun Arş'ı, su üzerinde iken, amel bakımından hanginizin daha iyi olduğunu denemek için gökleri ve Arz'ı, altı günde(devirde) yaratan O'dur. Şayet sen onlara: "Gerçekten siz, ölümden sonra yine diriltileceksiniz" dersen, elbette Hakkı örtenler: "Bu, apaçık bir büyüden başkası değildir" derler.

[HUD(11)/7]

Arz'da, birbirine komşu 'kıtalar', üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır. Öyleki, bunlar aynı su ile sulandığı halde, ürünlerden bazısını bazısından üstün kılıyoruz. Muhakkak bunda, akledecek bir kavim için, ayetler vardır.

[RAD(13)/4]

O(Allah) ki Gök'ten bir su indirdi. Dereler, kendi ölçüsünde çağlayıp aktı. Sel de, biriken bir 'cüruf (köpük)' yüklendi. Bir süs veya bir meta(eşya) sağlamak için, ateşte yakıp- erittikleri şeylerde(madenlerde), bunun benzeri bir 'cüruf(köpük)' vardır. İşte Allah, Hak ile batılı, böyle açıklar. Köpüğe gelince, o atılan değersiz bir şeydir, ancak insanlara yarar sağlayacak şey, yeryüzünde kalır. İşte Allah'ın misalleri böyledir. 

[RAD(13)/17] 

O Allah ki, gökleri ve Arz'ı yarattı ve Gök'ten su indirdi. Arkasından onunla, sizin için rızk olarak, ürünler çıkardı. Ve O, emriyle denizde yüzen gemileri, sizin yönetiminize verdi. Ve Irmakları da sizin kullanımınıza sundu.

[İBRAHİM(14)/32] 

Ve rüzgârları, aşılayıcılar olarak gönderdik. Gök'ten su indirdik, onunla sizleri suladık, siz o suyun muhafızları(koruyucuları) değilsiniz.

[HİCR(15)/22]

O (Allah) ki, Gök'ten su indirdi, sizin için içecek ondan, ağaç ondandır, (hayvanlarınızı) onunla sularsınız.

Onunla(suyla), sizin için ekinler, zeytinler, hurmalıklar, üzümler ve ürünlerin her türlüsünden bitirir. Muhakkak bunda, tefekkür eden bir kavim için ayetler vardır.

[NAHL(16)/10-11]

Allah, Gök'ten su indirdi, ölümünden sonra Yer'i onunla diriltti. Muhakkak bunda, dinleyip-anlayan bir kavim için, bir ayet vardır.

[NAHL(16)/65]

Hakkı örtenler görmedi mi, muhakkak gökler ve Arz bitişik(aynı) idi, o ikisini ayırdık. Ve her canlı şeyi sudan kıldık(yarattık), iman etmiyorlar mı?

[ENBİYA(21)/30]

Ey insanlar, şayet dirilişten yana bir kuşku içindeyseniz, bilin ki: Biz sizi, (önce) topraktan; sonra 'nutfe'den('meni'den), sonra bir 'alak'tan('zigot'dan), sonra biçimi belirli- belirsiz bir 'muzğa'dan('embriyo'dan) yarattık. (Bu) sizin için apaçık bir beyandır. Dilediğimizi, tayin edilmiş bir süreye kadar, rahimlerde tutuyoruz, sonra sizi bebek olarak çıkarıyoruz, sonra da erginlik çağına eriştiriyoruz. Sizden kiminizin hayatına son verilmekte, kiminiz de, ilimden bir şey bilirken, hiçbir şey bilmez durumuna; yani ileri yaşlılığa döndürülmektedir. Yeryüzünü, kupkuru-ölü görürsün, ancak Biz, onun üzerine su indirdiğimiz zaman; titreşir, kabarır ve her güzel çiftten bitirir.

[HACC(22)/5]

Biz, Gök'ten belli bir miktarda(ölçüde) su indirdik ve onu Arz'da iskân ettik. Şüphesiz Biz, onu (kurutup) gidermeye kadiriz.

[MÜ'MİNUN(23)/18]

Allah, her canlıyı (hayvanı) sudan yarattı. Bunlardan kimisi, karnı üzerinde, kimisi, iki ayağı üzerinde ve kimisi de dört ayağı üzerinde yürümektedir. Allah, neyi dilerse, onu yaratır. Muhakkak Allah, her şeye güç yetendir.

[NUR(24)/45] 

O (Allah) ki, kendi Rahmetinin önünde rüzgârları, müjdeciler olarak gönderdi. Ve Biz, Gök'ten tertemiz bir su indirdik:

Onunla, ölü bir beldeyi canlandırmak ve yarattığımız hayvanlardan ve insanlardan birçoğunu sulamak için.

Muhakkak onu(suyu), onların arasında, hatırlayıp-düşünsünler diye sarf ettik(dolaştırdık). Ancak insanların çoğu, büyüklenip Hakkı örttüler.

[FURKAN(25)/48-50] 


O (Allah) ki, sudan bir beşer(insan) yaratıp, ona bir nesep(soy) ve sihriyyet(akrabalık) yaratan O'dur. Senin Rabbin Kadir'dir(her şeyi takdir edendir).

[FURKAN(25)/54] 

Kimdir O, gökleri ve Arz'ı yaratan ve size Gök'ten su indiren? Ki onunla güzellik sahibi bahçeler bitirdik. Sizin, onun bir ağacını bile bitirmeniz, mümkün değildir. Allah ile beraber başka bir ilah mı? Hayır! Onlar, ortak koşan bir kavimdir.

[NEML(27)/60] 

Şayet onlara sorarsan: "Gök'ten su indirip, ölümünden sonra, Yeryüzü'nü dirilten kimdir?"  Elbette: "Allah" diyecekler. De ki: "Hamd Allah'a aittir". Hayır! Onların çoğu akletmiyorlar.

[ANKEBUT(29)/63]

Size bir korku ve umut olarak, şimşeği göstermesi, O'nun ayetlerindendir. Ve Gök'ten su indirir, ölümünden sonra onunla, Yer'i diriltir. Muhakkak bunda, akledecek bir kavim için, ayetler vardır.

[RUM(30)/24]

Bakmıyorlar mı? Biz, suyu çorak toprağa sürüyoruz, onunla ekin çıkarıyoruz ki, ondan, kendileri ve hayvanları yesinler. Görmüyorlar mı?

[SECDE(32)/27]


İki 'deniz-nehir' aynı değildir. Şu, tatlı su, içimi kolay, şu da, tuzlu ve acıdır. Ancak her birinden taze et yersiniz ve takınmak isteyeceğiniz, süs eşyalarını çıkarırsınız. Allah'ın fazlından(ikramından) aramanız için, gemilerin denizi yararak (gittiğini) görürsün. Ve umulur ki, teşekkür edersiniz.

[FATIR(35)/12]

Görmedin mi? Allah, Gökyüzü'nden su indirdi. Böylece Biz onunla, renkleri muhtelif olan 'ürünler-meyveler' çıkardık. Dağlardan da, beyaz, kırmızı, muhtelif renklerde ve kuzguni siyah 'yollar-ocaklar' (kıldık).

[FATIR(35)/27]

Muhakkak sen, Arz'ı, solmuş-kurumuş görürsün. Ancak Biz, onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman, titreşir ve kabarır, bu O'nun ayetlerindendir. Muhakkak onu dirilten, elbette ölüleri de dirilticidir. Çünkü O, her şeye, Kadir'dir(her şeyi takdir edendir.)

[FUSSİLET(41)/39]

O (Allah) ki, Gök'ten belli bir miktar(ölçüyle), su indirdi, onunla ölü bir beldeyi canlandırdı. Siz de, bu şekilde çıkarılacaksınız.

[ZUHRUF(43)/11]

Ve Gök'ten mübarek(bereket ve rahmet olan) su indirdik. Onunla bahçeler ve hasad edilecek(biçilecek) taneler,

Ve tomurcukları üst üste kümelenmiş, yüksek hurma ağaçları bitirdik.

Köleler için bir rızk olmak üzere. Ve o(suyla), ölü bir beldeyi dirilttik. İşte çıkış(diriliş) de böyledir.

[KAF(50)/9-11]

Siz, içmekte olduğunuz suyu gördünüz mü?

Sizler mi, onu yağmur bulutundan indiriyorsunuz, yoksa onu indiren Biz miyiz?

Şayet dileseydik onu tuzlu kılardık, teşekkür edenlerden olmalı değil miydiniz?           

[VAKIA(56)/68-70] 

De ki: "O Rahman ki, biz O'na iman ettik, O'na tevekkül ettik (işlerimizi O'na havale ettik). Kimin apaçık sapkınlıkta olduğunu yakında bileceksiniz!"

De ki: "Görmüyor musunuz, şayet suyunuzu, Arz(Yer) yutarsa, akarsuyu-(su kaynaklarını) size kim getirecektir?"

[MÜLK(67)/29-30]

ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat