yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 

KUR'AN'DA CANLILAR

Muhakkak, göklerin ve Arz'ın yaratılmasında, gece ile gündüzün arka arkaya gelmesin de, insanlara yararlı şeylerle, denizde yüzen gemilerde, Allah'ın, Gök'ten indirdiği suda ve onunla Yeryüzü'nü ölümünden sonra diriltmesinde, her canlıyı orada üretip-yaymasında, rüzgârları estirmesinde, bulutların Gök'le-Arz arasında, 'müsahhar'(boyun eğdirilmiş) kılınmasında, akleden bir topluluk için ayetler vardır.

[BAKARA(2)/164]

O(Allah) ki, rahimlerde, size dilediği gibi şekil verir. O'ndan başka İlah yoktur. O Aziz'dir, Hakim'dir.

[Al-İ İMRAN(3)/6]

Arz'da, hiçbir canlı ve iki kanatlı kuş yoktur ki, sizin benzeriniz bir 'ümmet' olmasın. Kitap'ta(Levhi Mahfuz-Ana Bilgisayar'da), hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar, Rab'lerine toplanacaklardır.

[EN'AM(6)/38]

Gaybın anahtarları, Allah'ın yanındadır, onu hiç kimse bilmez, ancak O bilir. Karada ve denizde olanların tümünü, O bilir. Bir yaprak düşmez ki, O bilir. Arz'ın karanlığındaki bir 'habbe'(tanecik-çekirdek), yaş ve kuru ne varsa, hepsi apaçık bir Kitap'tadır.

[EN'AM(6)/59]

Muhakkak Allah, 'habbe'yi(taneyi) ve çekirdeği patlatandır. O, diriyi ölüden, ölüyü de diriden çıkarır. İşte Allah böyledir. (Öyleyse) nasıl çevriliyorsunuz?

[EN'AM(6)/95]

De ki: "Sizin şirk koştuklarınızdan, ilk kez yaratacak, sonra onu iade edecek olan var mı?" De ki: "Allah, yaratmayı başlatır, sonra onu iade eder. (Öyleyse) nasıl çevriliyorsunuz?"

[YUNUS(10)/34]

Arz'da, hiçbir canlı yoktur ki, onun rızkı Allah'a ait olmasın. (Tüm canlıların), karar (yerleşim) yerini de, geçici bulunduğu yeri de, (Allah) bilir. Bunların hepsi, apaçık bir Kitap'ta dır.

[HUD(11)/6]

"Ben, gerçekten benim de Rabb'im, sizin de Rabb'iniz olan Allah'a, tevekkül ettim. O'nun, alnından yakalayıp-tutmadığı hiçbir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabb'im, dosdoğru bir yol üzerindedir."

[HUD(11)/56]

Ve O (Allah) ki, Arz'ı yaydı, onda dağlar ve ırmaklar kıldı. Her bir üründen, ikişer çift yarattı. O, geceyi, gündüze örter. Şüphesiz bunlarda, düşünen bir kavim için ayetler vardır.

[RAD(13)/3]

Allah, her bir dişinin, neyi yüklendiğini ve rahimlerin, neyi eksiltip ve neyi arttırdığını bilir. Her şey O'nun yanında bir ölçüyledir.

[RAD(13)/8]

Göklerde ve Arz'da, canlılardan ve meleklerden kim varsa, Allah'a secde ederler, onlar büyüklük taslamazlar.

[NAHL(16)/49]

Hakkı örtenler, görmedi mi, muhakkak gökler ve Arz bitişik(aynı) idi, o ikisini ayırdık. Ve her canlı şeyi sudan yarattık. İman etmiyorlar mı?

[ENBİYA(21)/30]

Ey insanlar, şayet dirilişten yana bir kuşku içindeyseniz, bilin ki: Biz sizi, (önce) topraktan; sonra 'nudfe'den(meniden), sonra bir 'alak'tan(zigotdan), sonra biçimi, belirli- belirsiz bir 'muzğa'dan(embriyodan) yarattık. (Bu) sizin için apaçık bir beyandır. Dilediğimizi, tayin edilmiş bir süreye kadar, rahimlerde tutuyoruz, sonra sizi bebek olarak çıkarıyoruz, sonra da erginlik çağına eriştiriyoruz. Sizden, kiminizin hayatına son verilmekte, kiminiz de, ilimden bir şey bilirken, hiçbir şey bilmez durumuna; yani ileri yaşlılığa döndürülmektedir. Yeryüzünü, kupkuru-ölü görürsün, ancak Biz, onun üzerine su indirdiğimiz zaman; titreşir, kabarır ve her güzel çiftten bitirir.

[HACC(22)/5]

Ey insanlar, size bir misal verildi, onu dinleyin. Muhakkak, Allah'ın dışında çağırdığınız(boyun eğdiğiniz) kimseler, şayet toplanıp bir araya gelseler bile, bir sinek yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de.

[HACC(22)/73]

Muhakkak Biz, insanı, çamurdan; bir özden yarattık.

Sonra onu(öz-suyu), 'nudfe'(meni) olarak, sağlam bir karar yerine yerleştirdik.

Sonra meniyi, bir 'alak'(zigot) olarak yarattık. Sonra zigotu, 'muzğa'(embriyo) kıldık. Daha sonra, embriyodan, 'izam'(kemik) kıldık. Arkasından da kemiğe, et giydirdik. Sonra onu, başka bir yartılışla inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah, ne yücedir.

[MÜ'MİNUN(23)/12-14]

Allah, her canlıyı (hayvanı) sudan yarattı. Bunlardan kimisi, karnı üzerinde, kimisi, iki ayağı üzerinde ve kimisi de dört ayağı üzerinde yürümektedir. Allah, neyi dilerse, onu yaratır. Muhakkak Allah, her şeye güç yetirendir.

[NUR(24)/45]

O (Allah) ki, sudan bir beşer(insan) yaratıp, ona bir nesep(soy) ve sihriyyet(akrabalık) yaratan O'dur. Senin Rabb'in, Kadir'dir(her şeyi takdir edendir).

[FURKAN(25)/54]

De ki: "Arz'da gezip dolaşın ve yaratmanın nasıl başladığına bakın. Sonra Allah, 'ahir(son) yaratma'yı inşa edecektir. Muhakkak Allah, herşeye Kadir'dir."

[ANKEBUT(29)/20]

Kendi rızkını taşıyamayan canlılardan nicesi vardır ki, Allah, onları ve sizi rızıklandırır. Ve O, işitendir, bilendir.  

[ANKEBUT(29)/60]

Sizi topraktan yaratması, O'nun ayetlerindendir. Sonra siz, beşer(insan) olarak (yeryüzüne) yayıldınız.

[RUM(30)/20]

Göklerin ve Arz'ın yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması, O'nun ayetlerindendir. Muhakkak bunda, alimler için ayetler(hikmetler) vardır.

[RUM(30)/22]

O (Allah) ki, her şeyi, en güzel bir şekilde yarattı ve insanı yaratmaya çamurdan başladı.

[SECDE(32)/7]

Allah, sizi topraktan, sonra bir 'nudfe'den(meniden) yarattı. Sonra da sizi, eşler kıldı. O'nun ilmi olmaksızın, hiçbir dişi, ne gebe kalır, ne de doğurur. Onun(insanın), ömürünün uzaması ve kısalması, ancak bir Kitap'ta dır. Muhakkak bu, Allah için kolaydır.

[FATIR(35)/11]

Görmedin mi? Allah, Gökyüzü'nden su indirdi. Böylece Biz, onunla, renkleri muhtelif olan 'ürünler-meyveler' çıkardık. Dağlardan da, beyaz, kırmızı, muhtelif renklerde ve kuzguni siyah 'yollar-ocaklar' (kıldık).

[FATIR(35)/27]

Ölü olan Arz'ı diriltmemiz, onlara bir ayettir. Biz ondan, tohumlar-taneler çıkarttık, ondan yersiniz.

[YASİN(36)/33]

Arz'ın bitirdiklerinden, onların kendilerinden ve bilmedikleri her şeyden, 'çiftler'(eşler) yaratan (Allah), ne yücedir!

[YASİN(36)/36]

İnsan, görmüyor mu ki; biz onu, 'nudfe'den(meniden) yarattığımız halde; o, bize apaçık bir hasımdır(düşman).

O yaratılışını unutarak, bize misal getiriyor. Ve diyor ki: "O çürümüş kemikleri, kim diriltecekmiş?"

De ki: "O, onu diriltecektir; ki O, onu, ilk önce de inşa etmişti. O, her yaratmanın Alimi'dir."

[YASİN(36)/77-79]

O, sizi tek bir nefisten yarattı. Sonra ondan, onun eşini kıldı ve sizin için hayvanlardan sekiz çift indirdi. Sizi annelerinizin karnında, üç karanlık içinde bir yaratmadan sonra, (başka) bir yaratmayla yarattı. İşte, sizin Rabb'iniz olan Allah, böyledir. Mülk O'nundur. O'ndan başka İlah yoktur. Hangi sebepten yüz çevriyorsunuz?

[ZÜMER(39)/6]

O ki, sizi, topraktan, sonra bir 'nudfe'den(meniden), sonra bir 'alak'tan(zigottan) yaratır. Sonra sizi, bebek olarak çıkarır. Sonra sizi, güçlü buluğ(erginlik) çağına ve arkasından da yaşlılığa (eriştirir). Sizden kiminizi, önceden vefat ettirir, (kiminizi), belirlenmiş bir ecele eriştirir. Umulur ki akledersiniz.

[MÜ'MİN(40)/67]

(Arz'ın) üstünde sarsılmaz dağlar kıldı, orada, bereketler yarattı ve isteyip-arayanlar için, 'eşit-dengeli' olmak üzere, dört günde(devirde) rızıklar takdir etti.

[FUSSİLET(41)/10]

Sizin yaratılışınızda ve türetip-yaydığı canlılarda, gerçek ilim sahibi bir kavim için, ayetler(deliller) vardır.

Gece ve gündüzün arka arkaya gelmesinde, Allah'ın Gök'ten rızık olarak indirdiği (su) ile ölümünden sonra Arz'ı diriltmesinde ve rüzgarları, (bir düzenle) estirmesinde, akledecek bir kavim için ayetler(deliller) vardır.

[CASİYE(45)/4-5]

Ve Biz, her şeyden 'iki çift' yarattık. Umulur ki, öğüt alıp-düşünürsünüz.

[ZARİYAT(51)/49]

O kimseler ki, küçük günahların dışında, büyük günahlardan ve 'fahşa'dan(hayasızlıktan) kaçınırlar. Muhakkak senin Rabb'in, mağfireti(bağışlaması) geniş olandır. O, sizi, Arz'dan inşa ettiği zaman ve annelerinizin karınlarında 'cenin' iken, en iyi bilendir. Kendinizi temize çıkarmayın. O, korkup-sakınanları, en iyi bilendir.

[NECM(53)/32]

Şüphesiz O, erkek ve dişi (olarak), iki çift yarattı.

Atıldığı zaman 'nudfe'den(meniden).

Ve muhakkak onun üzerine, başka bir (yaratılış) inşa etti.

[NECM(53)/45-47]

O Allah, yoktan var eden ve şekil verendir. En güzel isimler O'nundur. Gök'te ve Arz'da ne varsa, O'nu tesbih eder. O, Aziz'dir, Hakim'dir.

[HAŞR(59)/24]

Muhakkak O, sizi, 'tavır-tavır'(aşama-aşama) yaratmıştır.

[NUH(71)/14]

O, atılmış bir 'nudfe'den(meniden) değil midir?

Sonra, 'alak'(zigot) oldu. Arkasından onu yarattı ve düzenledi.

[KIYAMET(75)/37-38]

İnsan, kendisi anılmaya değer birşey değilken; üzerinden, 'dehr'den(evrenin başlangıcından), bir (hayli) zaman geçmedi mi?

Muhakkak Biz, insanı denemek için, karışık bir 'nudfe'den(meniden) yarattık. Onu, işiten ve gören kıldık.

[İNSAN(76)/1-2]

Kahrolası insan, onu örttü,

Onu, hangi şeyden yarattığını,

Onu, bir 'nudfe'den(meniden) yarattı ve onu, 'takdir' etti(düzenledi).

[ABESE(80)/17-19]

Yaratan Rabb'inin adıyla oku!

O, insanı, bir 'alak'tan(zigottan) yarattı.

[ALAK(96)/1-2]ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat