yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 

Cin-Şeytanlar/ İnsanlık Tarihi, Mu-Atlantis ve "Ye'cuc- Me'cuc"/ Eski Ahit'te ''Ye'cuc-Me'cuc"

ESKİ AHİT'TE "YE'CUC-ME'CUC"

Rab, uzaktan, dünyanın ucundan bir milleti, dilini anlamayacağın bir milleti, kartal uçar gibi senin üzerine getirecek;

Kocamış olanın şahsına itibar etmeyen ve çocuklara acımayan, sert yüzlü bir millet,

Ve o seni helak edinceye kadar, hayvanlarının semeresini ve toprağının semeresini yiyecek; ve seni bitirinceye kadar sana buğday, yeni şarap ve yağ, hayvanlarının yavrularını ve koyunlarının yavrularını  bırakmayacaktır.

Ve bütün memleketinde güvenmiş olduğun yüksek ve dayanıklı duvarların düşünceye kadar, seni bütün şehirlerinde muhasara edecekler; ve Allah'ın Rabb'in sana verdiği memleketinde, seni bütün şehirlerinde muhasara edecekler.

Tesniye, Bap:28; 49-52

Uluyun! Çünkü Rabb'in günü yakındır; her şeye Kadir Olan tarafından yıkım gibi geliyor.

Bundan ötürü bütün eller gevşeyecek ve her insan yüreği eriyecek

Ve şaşıracaklar. Onları ağrılar ve elemler tutacak, doğuran kadınlar gibi ağrı çekecekler. Şaşkın şaşkın birbirlerine bakacaklar. Yüzleri alev yüzü.

Memleketi çöl etmek için ve onun içinde suçlu olanları helak etmek için işte Rabb'in günü, acımayan gün, gazapla ve kızgın öfkeyle geliyor.

Çünkü göklerin yıldızları ve onların yıldız kümeleri ışıklarını vermeyecekler; Güneş doğunca, kararacak ve Ay parlak ışığını vermeyecek.

Ve onların kötülüğünden ötürü dünyayı ve fesatlarından ötürü kötüleri cezalandıracağım. Ve kibirlilerin küstahlığını sona erdireceğim. Ve korkunç olanların gururunu alçaltacağım.

Tek bir insanı has altından, ve bir adamı Ofirin saf altınından daha değerli kılacağım.

Bundan ötürü gökleri titreteceğim. Ve Ordular Rabb'inin gazabında ve kızgın öfkesi gününde, dünya yerinden oynayacak.

Ve vaki olacak ki, kovalanan ceylan gibi ve toplayanı olmayan koyunlar gibi herkes kavmine yönelecek ve herkes memleketine kaçacak.

Ele geçen her adamın gövdesi delik deşik edilecek. Ve tutulan her adamın gövdesi, kılıçla düşecek.

Yavruları da gözleri önünde yere çalınacak. Evleri çapul edilecek ve karıları kirletilecek.

İşte ben onlara karşı "Medleri" uyandıracağım. Onlar için gümüşün değeri yoktur. Ve Altınla gönülleri hoş olmaz.

Ve yayları, gençleri yere çalacak. Ve rahmin semeresine acımayacaklar.. Gözleri, çocukları esirgemeyecek.

İşaya, Bap:13; 6-18

Dünya baştan başa boşalacak, ve baştan başa çapul edilecek; çünkü bu sözü Rab söyledi.

Dünya yas tutuyor ve yüzü soluyor, yer zayıflıyor ve yüzü soluyor, dünyanın yüksek kavimleri zayıflıyorlar.

Ve üzerinde oturanların altında dünya kirlendi; çünkü şeriatlerden öte geçtiler, kanunları ayak altına aldılar, ebedî ahdi bozdular.

Lânet bundan ötürü dünyayı yiyip bitirdi, ve orada oturanlar suçlu çıktılar; dünyada oturanlar bundan dolayı yandılar, ve artakalan insan az.

Yeni şarap yas tutuyor, asma zayıflıyor; yürekleri sevinçli olanların hepsi inliyorlar.

İşaya, Bap:24; 3-7

Ve çıkacaklar, ve bana karşı günah işlemiş adamların leşlerine bakacaklar, çünkü onların kurdu ölmez. Ve onların ateşi sönmez. Ve bütün beşerin menfuru olacaklar.

İşaya, Bap:66; 24

Yere baktım, ve işte, ıssız ve boş; ve göklere baktım, ve ışıkları yoktu.

Dağlara baktım, ve işte, titriyorlar, ve bütün tepeler sarsılıyordu.

Baktım, ve işte, adam yok, ve göklerin bütün kuşları kaçmışlar.

Baktım, ve işte, semereli tarla bir çöl olmuş, ve bütün şehirleri Rabb'in önünde, ve kızgın öfkesi karşısında yıkılmıştır.

Çünkü Rab şöyle diyor: Memleketin hepsi virane olacak; ancak bütün bütün bitirmiyeceğim.

Bundan ötürü memleket yas tutacak, ve gökler yukarıda kararacak; çünkü ben söyledim, ben tasarladım, ve nadim olmadım, ve ondan caymam.

Her şehir, atlıların ve okçuların gürültüsünden kaçıyor; sık ağaçlı ormanlara giriyor ve kayalara tırmanıyorlar. Her şehire bakıldı ve onlarda oturan kimse yok.

Yeremya, Bap:4; 23-29

İşte ey İsrail evi, uzaktan üzerinize bir millet getireceğim, Rab diyor; o zorlu bir millet, eski bir millettir, bir millet ki, sen onun dilini bilmez, ve ne dediklerini anlamazsın.

Onların ok kılıfı açık bir kabirdir, hepsi yiğitlerdir.

Oğullarının ve kızlarının yiyecekleri harman mahsulünü ve ekmeğini onlar yiyecekler; senin sürülerini ve sığırlarını yiyecekler; asmalarını ve incir ağaçlarını yiyecekler; güvenmekte olduğun duvarlı şehirlerini kılıçla vurup yıkacaklar.

Fakat o günlerde bile sizi bütün bütün bitirmeyeceğim Rab diyor.

Yeremya, Bap:5; 15-18

Çünkü şimalden bela ve büyük kırgın gözetliyor.

Sion kızını, güzel ve nazik kızı söküp atacağım.

Yeremya, Bap:6; 1-2

Bundan dolayı âdemoğlu, peygamberlik et ve "Goga" de: Rab Yehova şöyle diyor: Kavmim İsrail emniyette oturunca, sen öğrenmiyecek misin?

Ve sen ve seninle beraber bir çok kavimler; hepsi atlara binmiş büyük bir cümhur, ve kuvvetli bir ordu olarak, şimalin sonlarından, kendi yerinden geleceksin.

Ve diyarı örtmek için bir bulut gibi kavmim İsrail'e karşı çıkacaksın, son günlerde vaki olacak ki, milletlerin gözü önünde sende takdis olunacağım zaman, ey Gog, onlar Beni tanısınlar diye, seni kendi diyarıma karşı getireceğim.

Hezekiel, Bap:38; 14-16

Ve "Gog" İsrail diyarına karşı geldiği zaman, Rab Yehova'nın Sözü; o günde vaki olacak ki, ateş püsküreceğim.

Çünkü kıskançlığımla ve gazabımın ateşi ile söyledim: Gerçek o gün İsrail diyarında büyük sarsıntı olacak;

Ve denizin balıkları ve göklerin kuşları ve kırın hayvanları ve bütün yerde sürünenler ve yer üzerindeki bütün insanlar, benim yüzümden titreyecekler, ve dağlar yıkılacak ve uçurumlar düşecek ve her duvar yerle beraber olacak.

Ve ona karşı kılıç diye bütün dağlarıma bağıracağım. Rab Yehova'nın sözü; herkesin kılıcı kardeşine karşı olacak.

Hezekiel, Bap:38; 18-21

"Gog", işte, ben sana  karşıyım;

Ve seni geri çevireceğim ve seni ileri götüreceğim, ve şimalin sonlarında seni çıkaracağım. Ve seni İsrail dağlarının üzerine getireceğim.

Ve sol elinden yayını, sağ elinden oklarını vurup düşüreceğim.  

Sen bütün ordularınla ve yanında olan kavimlerle, İsrail dağları üzerinde düşeceksin: yesinler diye her çeşit yırtıkuşa, ve kırın canavarlarına seni vereceğim.

Açık kırda düşeceksin; çünkü ben söyledim, Rab Yehovanın sözü.

Ve "Megog" üzerine ve adalarda emniyette oturanlar üzerine ateş göndereceğim.

Hezekiel, Bap:39; 1-6

Ve o gün vaki olacak ki, İsrail'de, denizin şarkında "Geçiciler Deresi"nde(yahut Abarim Deresi'nde) "Gog"a, kabir yeri vereceğim; ve oradan geçenleri o durduracak; ve orada "Gog"u ve bütün cumhurunu gömecekler; ve oraya "Hamon-Gog"(Gog cumhuru)deresi denilecek.

Hezekiel, Bap:39; 11

Ayılın, ey sarhoşlar ve ağlayın; ve ey şarap içenler, hepiniz, tatlı şarap için uluyun; çünkü ağzınızdan kapıldı.

Çünkü memleketimin üzerine kuvvetli ve sayıya gelmez bir millet çıktı; onun dişleri aslan dişleridir ve onda dişi aslanın azı dişleri var.

Asmamı harap etti ve incir ağacımın kabuğunu soydu; onu tamamen soyup yere attı; dalları ağardılar.

Yoel, Bap:1; 5-7

Sion'da boru çalın, ve mukaddes dağımda yüksek sesle çalın; memlekette oturanların hepsi titresin; çünkü Rabb'in günü geliyor, çünkü yakındır;

Karartı ve karanlık günü, bulut ve koyu karanlık günü; dağlar üzerine yayılmış tan ışığı gibi, büyük ve kuvvetli bir kavim geliyor; ezelden beri bunun gibisi olmamıştır ve bundan sonra birçok nesillerin yıllarınca bir daha olmayacak.

Önlerinde ateş yiyip bitiriyor; ve arkalarında alev kavuruyor; önlerinde memleket Aden bahçesi ve arkalarında ıssız çöl gibi ve ellerinden kaçıp kurtulanda yok.

Görünüşleri atların görünüşü gibi ve cenk atlıları nasılsa, öyle koşuyorlar.

Dağların tepeleri üzerinde cenk arabalarının gürültüsü gibi, anızı yiyip bitiren ateş alevinin gürültüsü gibi, cenge dizilmiş kuvvetli bir kavim gibi sıçraşıyorlar.

Onların karşısında kavimler sancı çekiyorlar; bütün yüzler soluyor.

Yiğitler gibi koşuyorlar; cenk adamları gibi duvara tırmanıyorlar. Ve her biri kendi yolunda yürüyor. Ve dizilerini bozmuyorlar.

Ve kimse kardeşini itmiyor. Herkes yolunda yürüyor. Ve silahlar arasından saldırıp geçiyorlar ve kırılmıyorlar.

Şehirde sıçraşıyorlar; şehrin duvarı üzerinde koşuşuyorlar, evlerin içine tırmanıyorlar, hırsız gibi pencerelerden giriyorlar.

Önlerinde yer sarsılıyor, gökler titriyorlar, Güneş ve Ay kararıyorlar ve yıldızlar ışıklarını gizliyorlar.  

Ve kendi ordusu önünde Rab sesleniyor; çünkü ordugâhı çok büyük, çünkü onun sözünü yerine getiren kuvvetlidir, çünkü Rabb'in günü büyük ve çok korkunç, kim ona dayanabilir?

Yoel, Bap:2;1-11

Ve şimal ordusunu üzerinizden uzaklaştıracağım ve onu kurak ve ıssız bir diyara önde gidenlerini şark denizine ve arkadan gelenlerini garp denizine süreceğim ve kötü kokusu yükselecek ve pis kokusu yükselecek, çünkü büyük işler etti.

Yoel, Bap:2; 20

İşittim ve bedenim titredi, sesinden dudaklarım seğirdi; Çürüklük kemiklerime giriyor, ve durduğum yerde titriyorum; Çünkü sıkıntı gününü, Bizi basacak kavmin çıkmasını sükunetle beklemeliyim.

Habakkuk, Bap:3; 16

YENİ AHİT'TE "YE'CUC-ME'CUC"

Ve beşinci melek boru çaldı, ve gökten yere düşmüş bir yıldız gördüm; ve ona, cehennem kuysunun anahtarı verildi.

Ve cehennem kuyusunu açtı, ve kuyudan büyük bir külhan dumanı gibi duman çıktı; ve kuyunun dumanından Güneş ve hava karardı.

Ve dumandan yeryüzüne çekirgeler çıktılar; yerin akreplerinde kudret olduğu gibi, onlara da kudret verildi.

Ve onlara denildi ki, yerin otuna, bir yeşil şeye, ve bir ağaca değil, ancak alınları üzerinde; "Allah'ın mührü" olmayan adamlara zarar versinler..

Ve kendilerine, onları öldürmesinler, ancak onlara beş ay eziyet edilsin, diye ruhsat verildi; ve onların eziyeti, insanı soktuğu zaman, akrep eziyeti gibi idi.

Ve insanlar o günlerde ölümü arayacaklar ve onu asla bulmayacaklar; ve ölmeği arzu edecekler ve ölüm onlardan kaçacaktır.

Ve çekirgelerin şekilleri cenk için hazırlanmış atlara benziyordu; ve başları üzerinde sanki altına benzer taçlar vardı ve yüzleri insanların yüzleri gibi idi.

Ve kadınların saçları gibi saçları vardı, ve onların dişleri aslanların dişleri gibi idiler.

Ve demirden zırhlar gibi zırhları vardı; ve kanatlarının sesi arabaların cenge koşan çok atların sesi gibi idi.

Ve akreplere benzer kuyrukları ve dikenleri vardı; ve insanlara beş ay zarar vermek için onların kudreti kuyruklarında idi.

Ve onların üzerinde kral olarak "cehennemin meleği" vardı, onun adı İbranice "Abaddon", ve Yunanca "Apollyon"dur.

Vahiy, Bap:9;1-11

Ve bin yıl tamam olunca, Şeytan zindandan çözülecektir.

Ve yerin dört köşesinde olan milletleri, Yecüc ve Mecücü, saptırmak ve onları cenk için bir araya toplamak üzere çıkaracaktır; onların sayısı denizin kumu gibidir.  

Ve yerin genişliği üzerine çıktılar ve mukaddeslerin ordusunu ve sevgili şehri kuşattılar; ve gökten ateş inip onları yedi.

Vahiy, Bap:20; 7-9

Kaynak:
Kitab-ı Mukaddes(Eski Ahit(Tanah) ve Yeni Ahit(İncil))

 

 
ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat